Droga szybkiego ruchu między wieżowcami

EWIDENCJA DRÓG.

Ewidencja dróg

Ewidencja dróg, towarzyszących im obiektów mostowych oraz przepustów jest wykonywana przez Firmę Maxdrogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. Jest w nim opisana ewidencja dróg oraz sposoby numeracji obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów wraz z rejestrem numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U.2005, nr 67, poz. 582).

Ewidencja dróg zostanie wykonana w oparciu o ustalenia dokonane z Państwem, a następnie przedłożona w formie papierowej w postaci książek mostów, drogi, zestawień zbiorczych i wykazów oraz w formie elektronicznej na odpowiednim nośniku. Przewidujemy również opcję przyznania dostępu do systemu, poprzez który ewidencja dróg może zostać poddana samodzielnej aktualizacji.

Ewidencja dróg – kompleksowe zarządzanie infrastrukturą drogową

Ewidencja dróg to proces kluczowy dla zarządzania infrastrukturą drogową, który obejmuje rejestrację, dokumentację i analizę wszystkich elementów związanych z drogami, mostami oraz przepustami. Firma Maxdrogi oferuje kompleksowe usługi w zakresie ewidencji odcinków drogowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. (Dz.U. 2005, nr 67, poz. 582). Rozporządzenie to precyzuje zasady, jakimi powinna się kierować ewidencja dróg. Określa on również sposoby numeracji obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów, a także prowadzenie rejestrów numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom.

Ewidencja dróg - zdj 1

Ewidencja dróg przez Maxdrogi

Ewidencja dróg wykonywana przez Maxdrogi opiera się na szczegółowych ustaleniach dokonanych z klientem. Po zebraniu i przetworzeniu danych, wyniki ewidencji są przedkładane w formie papierowej, w postaci książek badanych mostów, drogi, zestawień zbiorczych i wykazów, oraz w formie elektronicznej na odpowiednich nośnikach. Dodatkowo firma oferuje opcję przyznania dostępu do systemu, który umożliwia samodzielną aktualizację ewidencji drogowej przez klienta.

Zakres opracowania ewidencji drogowo/mostowej

Dokumentacja ewidencyjna

Informacje Ogólne:

 • Numer Urzędu Marszałkowskiego
 • Numer ewidencyjny odcinka drogi
 • Przebieg drogi
 • Lokalizacja
 • Długość odcinka, kategoria drogi

Parametry Techniczne Odcinka Drogi:

 • Klasa techniczna
 • Szerokość jezdni
 • Rodzaj nawierzchni
 • Pobocza
 • Chodnik
 • Ścieżki rowerowe
 • Odwodnienie lewe i prawe, kanalizacja
 • Skrzyżowania
 • Obiekty mostowe (mosty, przepusty)
 • Zatoki (postojowe, autobusowe)

Zagospodarowanie Odcinka Drogi:

 • Obiekty przydrożne (hydrant, wiaty przystankowe, parkingi itp.)

Wyposażenie Techniczne Odcinka Drogi:

 • Oznakowanie pionowe
 • Oznakowanie poziome
 • Oświetlenie
 • Sygnalizacja świetlna
 • Bariery
 • Progi zwalniające

Zestawienie Zbiorcze Danych Technicznych Odcinka Drogi

Książki obiektów mostowych

Informacje Ogólne:

 • Numer JNI
 • Rodzaj obiektu
 • Funkcja użytkowa
 • Numer drogi
 • Lokalizacja
 • Miejscowość
 • Rodzaj przeszkody
 • Nazwa przeszkody

Parametry Identyfikacyjne i Techniczne Obiektu:

 • Informacje identyfikacyjne
 • Dane ogólne
 • Przeszkoda
 • Nośność
 • Przęsła
 • Podpory przęseł
 • Schody
 • Pochylnie
 • Łożyska
 • Urządzenia dylatacyjne
 • Urządzenia obce

Wykazy i Zestawienia:

 • Lista dróg gminnych (z numerami ewidencyjnymi dróg)
 • Wykaz przepustów
 • Wykaz obiektów mostowych
 • Karty obiektów mostowych
 • Formularz danych sieci dróg publicznych (zestawienie dla GDDKiA)
 • Komplet map poglądowych dla projektu w formacie A0 – 3 szt., w tym jedna laminowana

Czemu warto ewidencjonować drogi z Maxdrogi?

Ewidencja dróg wykonana przez Maxdrogi zapewnia szereg korzyści, które wspierają zarządzanie infrastrukturą drogową na każdym poziomie. Do głównych zalet należą:

 • Precyzyjna dokumentacja: dzięki szczegółowej dokumentacji, zarządcy dróg mogą dokładnie monitorować stan infrastruktury, planować prace konserwacyjne oraz reagować na ewentualne problemy w sposób szybki i efektywny.
 • Zintegrowane systemy: dostęp do nowoczesnych systemów informatycznych, które umożliwiają samodzielną aktualizację danych, co zapewnia bieżący i dokładny obraz stanu dróg.
 • Zgodność z przepisami: usługi ewidencyjne prowadzone przez Maxdrogi są w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi, co ułatwia spełnianie wymogów ustawowych i regulacyjnych.
 • Kompleksowość usług: oferowane usługi obejmują pełen zakres działań związanych z ewidencją odcinków drogowych, od inwentaryzacji terenowej, poprzez dokumentację papierową i elektroniczną, aż po szkolenia i wsparcie techniczne.
 • Bezpieczeństwo i efektywność: dokładna ewidencja dróg przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz efektywności zarządzania infrastrukturą drogową, co w dłuższej perspektywie przynosi korzyści ekonomiczne i społeczne.

Wykorzystanie w praktyce

Ewidencja dróg to nie tylko zbiór danych, ale narzędzie kluczowe dla zarządzania infrastrukturą drogową. Dzięki dokładnym danym, zarządcy mogą planować prace remontowe i konserwacyjne, lepiej zarządzać budżetem oraz zasobami ludzkimi i technicznymi. Praktyczne zastosowanie ewidencji obejmuje różne sfery:

Planowanie i zarządzanie

 • Efektywne zarządzanie zasobami: Dzięki ewidencji drogowej zarządcy mogą efektywnie planować prace remontowe, optymalizując koszty utrzymania infrastruktury drogowej.
 • Priorytetyzacja prac: Ewidencja umożliwia identyfikację odcinków wymagających natychmiastowej interwencji, co pozwala na priorytetyzację prac remontowych.

Analiza stanu infrastruktury

 • Bieżące monitorowanie: regularne przeglądy i aktualizacje ewidencji umożliwiają monitorowanie stanu technicznego dróg, pozwalając na szybkie reagowanie na uszkodzenia i awarie.
 • Długoterminowe planowanie: ewidencja dróg dostarcza danych niezbędnych do długoterminowego planowania inwestycji infrastrukturalnych.

Podstawy decyzji inwestycyjnych

 • Solidne dane do podjęcia decyzji: precyzyjne dane z ewidencji stanowią podstawę do podejmowania decyzji inwestycyjnych, co pozwala na racjonalne gospodarowanie funduszami i zasobami.
 • Analiza kosztów i korzyści: ewidencja dróg umożliwia przeprowadzenie analizy kosztów i korzyści planowanych inwestycji.

Zwiększenie bezpieczeństwa

 • Identyfikacja zagrożeń: ewidencja odcinków drogowych przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników dróg poprzez identyfikację i eliminację potencjalnych zagrożeń.
 • Prewencja wypadków: umożliwia wdrożenie działań prewencyjnych, takich jak instalacja dodatkowego oznakowania i sygnalizacji świetlnej.
 • Monitorowanie ruchu: ewidencja dróg może być wykorzystywana do monitorowania natężenia ruchu, co pozwala na wprowadzenie zmian w organizacji ruchu.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii

 • Automatyzacja procesów: oprogramowanie pozwala na automatyzację procesów, takich jak analiza stanu technicznego i generowanie raportów.
 • Zdalny dostęp: nowoczesne systemy oferują zdalny dostęp do danych przez przeglądarkę internetową, co jest przydatne w sytuacjach awaryjnych.

Ewidencja odcinków drogowych to kluczowe narzędzie dla zarządzania infrastrukturą drogową. Firma Maxdrogi oferuje kompleksowe usługi w zakresie ewidencji dróg, mostów i przepustów, zapewniając dostęp do precyzyjnych i aktualnych danych. Dzięki nowoczesnym technologiom i profesjonalnemu podejściu, ewidencja infrastruktury drogowej wspiera zarządców w planowaniu, monitorowaniu i podejmowaniu decyzji, zwiększając efektywność zarządzania oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wybierając usługi Maxdrogi, inwestujesz w rozwiązania przynoszące długoterminowe korzyści dla infrastruktury drogowej i społeczności lokalnych.

Ewidencja dróg - zdj 2
Ewidencja dróg - zdj 3